سامانه جامع آنلاین غرفه سازی

قوانین و مقررات
  1. کلیه اطلاعات باید الزاما توسط رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و یا نماینده تام الاختیار غرفه ساز تکمیل شود.
  2. مسئولیت کلیه اطلاعات مندرج، بر عهده غرفه ساز می باشد.
  3. در صورت عدم صحت اطلاعات مندرج،‌ جعل یا استفاده از اطلاعات دیگران، مسئولیت عواقب حقوقی و قانونی آن بر عهده غرفه ساز می باشد.
  4. غرفه ساز متعهد می شود در هر مرحله، در صورت نیاز،‌ نسبت به ارسال اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک به انجمن اقدام نماید.
  5. در صورتی که به هر دلیل (نقص یا عدم صحت اطلاعات) درخواست غرفه ساز مورد قبول واقع نشود،‌ ارائه درخواست جدید امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت عواقب ناشی از عدم اخذ گرید بر عهده غرفه ساز می باشد.