پشتیبانی: 0905 716 9451 -  0905 716 9452

قوانین و مقررات

1- کلیه اطلاعات باید الزاما توسط رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و یا نماینده تام الاختیار غرفه ساز تکمیل شود.

2- مسئولیت کلیه اطلاعات مندرج، بر عهده غرفه ساز می باشد.

3- در صورت عدم صحت اطلاعات مندرج،‌ جعل یا استفاده از اطلاعات دیگران، مسئولیت عواقب حقوقی و قانونی آن بر عهده غرفه ساز می باشد.

4- غرفه ساز متعهد می شود در هر مرحله، در صورت نیاز،‌ نسبت به ارسال اصل یا کپی برابر اصل شده مدارک به انجمن اقدام نماید.

5- در صورتی که به هر دلیل (نقص یا عدم صحت اطلاعات) درخواست غرفه ساز مورد قبول واقع نشود،‌ ارائه درخواست جدید امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت عواقب ناشی از عدم اخذ گرید بر عهده غرفه ساز می باشد.